ផ្អាក​ចរន្តអគ្គិសនី​​៣​ថ្ងៃ​នៅ​​តំបន់​មួយ​ចំនួន ក្នុង​រាជធានី-​ខេត្តកណ្តាល

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ថ្ងៃ​ទី​១១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៣ មីនា ២០១៦ អគ្គិសនី​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ បញ្ជាក់​ពី​ការ​ផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត​អគ្គិសនី​​នៅ​តំបន់​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្តកណ្តាល ដើម្បី​អនុវត្ត​ការងារ​ធ្វើការ​ជួសជុល ផ្លាស់​ប្តូរ​ដំឡើង​បរិក្ខារ​អគ្គិសនី បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ដល់​ការដ្ឋាន​ពង្រីក​ផ្លូវ ៖