ក្នុង​មួយឆ្នាំ​កម្ពុជា​ត្រូវការ​ជ្រូក​ចំនួន​២,១​លាន​ក្បាល​

dnt-news : តាម​ការអង្កេត​របស់​ក្រុមហ៊ុន M’s PIG ACMC (CAMBODIA) Co,.LTD ដើម្បី​ផ្គត់ផ្គង់​ជ្រូក​ឱ្យបាន​២,១​លាន​ក្បាល​ក្នុង​មួយឆ្នាំ កម្ពុជា​ចាំបាច់​ចិញ្ចឹម​ជ្រូក​ញី​យ៉ាងហោចណាស់​១៥០០០០​ក្បាល​ក្នុងពេល​បច្ចុប្បន្ននេះ ។ តាម​ឯកសារ​ក្រុមហ៊ុន​ម៉ុង​ឫទ្ធី​គ្រុប ចំពោះ​វិធី​បង្កាត់​ពូជ​ជ្រូក​យ៉​ក​សៀ ធ្វើឡើង​