ផាក់​ឡូ​វ​ឆ្ងាញ់ រស់ជាតិ​ពី​ដូនតា​

dnt-news : ​ពាក្យចាស់​លោក​ថា «​ចេះ​ស្ទាក់ស្ទើរ​ល្ងីល្ងើ​ឥត​បទ បើ​ចេះ​ប្រាកដ​ប្រាក់​រត់តាម​ហៅ​» គឺ​បង្កើតឡើង​ក្នុង​អត្ថន័យ​ចង់​អប់រំ​ឲ្យ​មនុស្ស​រៀន​ជំនាញ​អ្វីមួយ​ត្រូវ​រៀន​ឲ្យ​ចេះ​ច្បាស់ កុំ​រៀន​ត្រង់នេះ​បន្តិច ត្រង់នោះ​បន្តិច ពិតជា​មិន​ទទួលបាន​ប្រយោជន៍​នោះទេ​។ តួយ៉ាង​ដូចជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​លក់​សាច់​ផាក់​ឡ