យ៉ង សាំង​កុមារ ផ្តោតលើ​វិស័យ​កសិកម្ម​ដើម្បី​សម្លេងឆ្នោត

dnt-news : ​លោក យ៉ង សាំង​កុមារ ត្រូវបាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​បុគ្គល​មួយរូប​ដែលមាន​ជំនាញ​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម​តាមរយៈ​ដឹកនាំ​អង្គការ​សេ​ដាក​ឲ្យ​មានការ​ទទួលស្គាល់​នៅលើ​ឆាក​អន្តរជាតិ​។ ពេលនេះ​លោក​បាន​ងាក​មក​បង្កើត​គណបក្ស​ថ្មី​មួយ ហើយ​ស្វែងរក​សន្លឹកឆ្នោត​គាំទ្រ​តាមរយៈ​ការជួយ​បង្រៀន​ប្រជាពលរដ្ឋ​តាម​មូលដ្ឋាន​ឲ្យ​ច