អាជីវករ​ផ្សារឆ្នាំង​បារម្ភ​ខ្លាច​អាជ្ញាធរ​ដេញចេញ​ពី​ផ្សារ​ឲ្យ​ទៅ​លក់​នៅ​កន្លែង​ថ្មី​

dnt-news : អាជីវករ​ផ្សារឆ្នាំង នៅ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ភ័យខ្លាច​អាជ្ញាធរ​បង្ខំ​ឲ្យ​ពួកគាត់​ទៅ​លក់ដូរ​នៅ​កន្លែង​ថ្មី ដែល​ឆ្ងាយ​ពី​ទីប្រជុំជន និង​តម្រូវ​ឲ្យ​ទិញ​តូប​ជាថ្មីទៀត​។ ប៉ុន្តែ​អាជ្ញាធរ​បញ្ជាក់ថា អាជីវករ​កំពុង​លក់ដូរ​ក្នុង​ផ្សារឆ្នាំង អាច​បន្ត​លក់ ឬ​ផ្លាស់​ទៅ​កន្លែង​ថ្មី គឺជា​សិទ្ធិ​របស់​អាជីវករ ប