ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

6 Videos


​បច្ចុប្បន្ននេះ សម្លៀកបំពាក់​ឈុត​ស​កំពុង​ពេញនិយម​នៅ​ស្រុកថៃ មិនថាតែ​មនុស្ស​ទូទៅ​ទេ សូម្បី​មជ្ឈដ្ឋាន​តារា ក៏​ចាប់ផ្តើម​ផ្អើល​នឹង​សម្លៀកបំពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស​តាម​គ្នា ក្នុងនេះ​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ ២០ រូប ប្រជែង​គ្នា​នឹង Fashion ម៉ូដ Style ពណ៌​ស ដែល​ពួកនាងៗ​ចាត់ទុកថា ពណ៌​ស​ជា​ពណ៌​បរិសុទ្ធ និង មាន​មន្ត​ស្នេហ៍ ។

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

M88


ខាងក្រោម​នេះ​ជា Style Fashion របស់ Super Star ស្រី​ថៃ ២០ រូប ។​ ​សូរ្យកាន្ត (​កា​ពូក​)

ឈុម​ភូ អារ​យ៉ា​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

​អាំ ផា​ច់​ឆា​រ៉ា​ផា​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

​ចេ​នី ធាន​ផូ​ស៊ុ​វណ្ណ​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

​អ៊ុម លក្ខិណា​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

ភី​ក ផា​ត់ថៈ​រ៉ាត់​សា​យ៉ា​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

តែ​វ នុប​ផន​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

​បេ​បេ ថា​ន់​ឆៈ​នុ​ក​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

​ពុក​លុក ហ្វ៊ុន​ធី​ហ្វ​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

​ពូ ប្រ៉ៃ​រៈយ៉ា​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

​យ៉ា​យ៉ា អ៊ុ​រ៉ាត់​សៈ​យ៉ា​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

​ឃីម ឃីម​បឺ​រលី​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

​អៃ​ដា អៃ​រៈ​ដា​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

​ម៉ៃ ដា​វិកា​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

​ម៉ារ​គី រ៉ាស៊ី​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

​តឺ​យ ចៈ​រិន្ទ​ផន​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

​មីន ណាត់​វ​រ៉ា​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

មីន ឆា​លិ​ដា​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

​ណឺ​យ ឆូ​ទិ​កា​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

​យ៉ា​ដ យ៉ា​ដ​ធី​ហ្វ​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស

​ផេ​ន​ខេ​ក ខេ​ម​និ​ច​

ស្អាត​ប្លែក​ភ្នែក នៅពេល​ស៊ុប​ភើ​ស្តារ​ថៃ ផ្អើល​ស្លៀកពាក់​ឈុត​ពណ៌​ស