បណ្ដុំ​ផ្កាសាយ​ក្លិននៅ AEON Mall នោះ​តាម​ពិត​គឺជា…

រូបពីរសន្លឹកដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តមានការងឿងឆ្ងល់នៅ AEON Mall នោះ តាមពិតជាយុទ្ធនាការថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Unilever ដើម្បីណែនាំទឹកក្រអូប Comfort ក្លិន​ផ្កាថ្មី ដែល​មាន​ក្លិន​ក្រអូប​យូរ​ជាង​មុន និង​ធ្វើឲ្យ​សំលៀកបំពាក់​ក្រអូប​តាំង​ពីពេលបោក​​រហូត​​ដល់​​ពេល​​ស្លៀក​ពាក់​​លើ​​ដង​​ខ្លួន។

 

បណ្ដុំ​ផ្កាសាយ​ក្លិននៅ AEON Mall នោះ​តាម​ពិត​គឺជា…

 

យុទ្ធនាការ​ផ្សព្វផ្សាយ​មួយ​នេះ​មានរយៈពេល ២ថ្ងៃចាប់ពី​ថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា នៅ AEON Mall។ កម្មវិធីនេះ​ចាប់ផ្ដើម​ពីម៉ោង ១រសៀលដល់ម៉ោង ៩យប់ ដែលមានការចូលរួមសម្ដែងពីលោក ថេណា ។

 

សកម្មភាពរីករាយខ្លះៗរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ទឹកក្រអូប Comfort ថ្មី…!!

 

បណ្ដុំ​ផ្កាសាយ​ក្លិននៅ AEON Mall នោះ​តាម​ពិត​គឺជា…

 

បណ្ដុំ​ផ្កាសាយ​ក្លិននៅ AEON Mall នោះ​តាម​ពិត​គឺជា…

 

បណ្ដុំ​ផ្កាសាយ​ក្លិននៅ AEON Mall នោះ​តាម​ពិត​គឺជា…

 

បណ្ដុំ​ផ្កាសាយ​ក្លិននៅ AEON Mall នោះ​តាម​ពិត​គឺជា…

 

បណ្ដុំ​ផ្កាសាយ​ក្លិននៅ AEON Mall នោះ​តាម​ពិត​គឺជា…

 

បណ្ដុំ​ផ្កាសាយ​ក្លិននៅ AEON Mall នោះ​តាម​ពិត​គឺជា…

 

បណ្ដុំ​ផ្កាសាយ​ក្លិននៅ AEON Mall នោះ​តាម​ពិត​គឺជា…

 

បណ្ដុំ​ផ្កាសាយ​ក្លិននៅ AEON Mall នោះ​តាម​ពិត​គឺជា…

 

អត្ថបទ៖ SAMEDY