ការងារ ១១ ផ្នែក​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា ដែល​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ខ្ពស់​នៅ អាមេរិក នៅ​ឆ្នាំ ២០១៦

១១) អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១០៦ ០០០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​ជា​មធ្យម​មាន​​ប្រកាស​រើស​ការងារ​នេះ​ចំនួន​ ១៤៧ ការងារ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។

 

១០) អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ការ​វិភាគ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១០៦ ០០០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​ជា​មធ្យម​មាន​​ប្រកាស​រើស​ការងារ​នេះ​ចំនួន​ ៩៨៨ ការងារ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។

 

៩) អ្នក​គ្រប់គ្រង​ការ​ផលិត​កម្មវិធី ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១០៧ ០០០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​ជា​មធ្យម​មាន​​ប្រកាស​រើស​ការងារ​នេះ​ចំនួន​ ៧ ៧៥៨ ការងារ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។

 

៨) ស្ថាបត្យកម្ម​ ទិន្នន័យ (Data Architect) ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១១៣ ០០០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​ជា​មធ្យម​មាន​​ប្រកាស​រើស​ការងារ​នេះ​ចំនួន​ ៧៦២ ការងារ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។

 

៧) អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ ទិន្នន័យ (Data Scientist) ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១១៥ ០០០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​ជា​មធ្យម​មាន​​ប្រកាស​រើស​ការងារ​នេះ​ចំនួន​ ១ ៩៨៥ ការងារ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។

 

៦) ស្ថាបត្យកម្ម ប្រព័ន្ធ​ (System Architect) ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១១៦ ៩២០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​ជា​មធ្យម​មាន​​ប្រកាស​រើស​ការងារ​នេះ​ចំនួន​ ៤៣៩ ការងារ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។

 

៥) អ្នក​គ្រប់​គ្រប់គ្រង​ការ​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១២០ ០០០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​ជា​មធ្យម​មាន​​ប្រកាស​រើស​ការងារ​នេះ​ចំនួន​ ២៦៣ ការងារ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។

 

៤) ស្ថាបត្យកម្ម ដំណោះ​ស្រាយ (Solutions Architect) ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១២០០០០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​ជា​មធ្យម​មាន​​ប្រកាស​រើស​ការងារ​នេះ​ចំនួន​ ២ ៨៣៨ ការងារ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។

 

៣) អ្នក​គ្រប់គ្រង​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១២០ ០០០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​ជា​មធ្យម​មាន​​ប្រកាស​រើស​ការងារ​នេះ​ចំនួន​ ៣ ១៥២ ការងារ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។

 

២) ស្ថាបត្យកម្ម ផ្នែក​កម្មវិធី (Software Architect) ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១២៨ ២៥០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​ជា​មធ្យម​មាន​​ប្រកាស​រើស​ការងារ​នេះ​ចំនួន​ ៦៥៥ ការងារ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។

 

១) អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ផ្នែក​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១៣២ ០០០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​ជា​មធ្យម​មាន​​ប្រកាស​រើស​ការងារ​នេះ​ចំនួន​ ៣ ៤៩៥ ការងារ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។

Author: ​ប្រែ​សម្រួល​៖ ជី លី​ស៊ុន Source: businessinsider.com