ទស្សនាកម្សាន្ត ឈុតក្រៅឆាក របស់ផលិតកម្ម ហង្សមាស ក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ភ្នំពេញៈ ខណៈដែលពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំខ្មែរ កាន់តែរំកិលមកជិតដល់នោះ បណ្តាផលិតកម្មនានា ក្នុងប្រទេសបាននាំគ្នាសម្រុកថត  MV ថ្មីៗត្រៀមសម្រាប់ស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី នៅថ្ងៃនេះគេហទំព័រ Looking TODAY នាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជន ទៅទស្សនា កម្សាន្តជាមួយឈុតក្រៅឆាក របស់ផលិតកម្មហង្សមាស ចង់ដឹងថាពេលដែល តារាល្បីៗនាំគ្នា ទៅថត MV មានអ្វីសប្បាយនិងមានឈុតអ្វីប្លែកៗខ្លះ ។
កុំឲ្យខាតពេលយូរ តោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៕

ទស្សនាកម្សាន្ត ឈុតក្រៅឆាក របស់ផលិតកម្ម ហង្សមាស ក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ទស្សនាកម្សាន្ត ឈុតក្រៅឆាក របស់ផលិតកម្ម ហង្សមាស ក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ទស្សនាកម្សាន្ត ឈុតក្រៅឆាក របស់ផលិតកម្ម ហង្សមាស ក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ទស្សនាកម្សាន្ត ឈុតក្រៅឆាក របស់ផលិតកម្ម ហង្សមាស ក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ទស្សនាកម្សាន្ត ឈុតក្រៅឆាក របស់ផលិតកម្ម ហង្សមាស ក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ទស្សនាកម្សាន្ត ឈុតក្រៅឆាក របស់ផលិតកម្ម ហង្សមាស ក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ទស្សនាកម្សាន្ត ឈុតក្រៅឆាក របស់ផលិតកម្ម ហង្សមាស ក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ទស្សនាកម្សាន្ត ឈុតក្រៅឆាក របស់ផលិតកម្ម ហង្សមាស ក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ទស្សនាកម្សាន្ត ឈុតក្រៅឆាក របស់ផលិតកម្ម ហង្សមាស ក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ទស្សនាកម្សាន្ត ឈុតក្រៅឆាក របស់ផលិតកម្ម ហង្សមាស ក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ទស្សនាកម្សាន្ត ឈុតក្រៅឆាក របស់ផលិតកម្ម ហង្សមាស ក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ទស្សនាកម្សាន្ត ឈុតក្រៅឆាក របស់ផលិតកម្ម ហង្សមាស ក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ទស្សនាកម្សាន្ត ឈុតក្រៅឆាក របស់ផលិតកម្ម ហង្សមាស ក្នុងឱកាស បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ