មនុស្ស១០នាក់ ដែលមានមុខ និងរូបរាង ដូចតួតុក្កតាល្បីៗ

មនុស្សមានមុខមាត់ ដូចឬស្រដៀងគ្នា មានច្រើនណាស់ នៅលើពិភពលោក ឯអ្នកខ្លះក៏មានមុខដូចទៅនឹង តារាហូលីវូដល្បីៗមួយចំនួន។ ងាកមកចាប់អារម្មណ៍ មនុស្សទាំង១០នាក់នេះវិញ ពួកគេគ្មានរូបរាង ខាងក្រៅដូចតារាណានោះទេ បែរជាដូចទៅនឹង តួតុក្កតាល្បីៗទៅវិញ។ ចង់ដឹងអ្នកទាំង១០មានមុខនិងការស្លៀកពាក់ ដូចនឹងតួតុក្កតាណាខ្លះ សូមមើលខាងក្រោម៖

១. តួ Ned Flanders ក្នុងរឿង “The Simpsons”

មនុស្ស១០នាក់ ដែលមានមុខ និងរូបរាង ដូចតួតុក្កតាល្បីៗ
២. តួ Meg Griffin ក្នុងរឿង “Family Guy”

មនុស្ស១០នាក់ ដែលមានមុខ និងរូបរាង ដូចតួតុក្កតាល្បីៗ
៣.តួ Peter Griffin ក្នុងរឿង “Family Guy”

មនុស្ស១០នាក់ ដែលមានមុខ និងរូបរាង ដូចតួតុក្កតាល្បីៗ
៤. តួ Cartman ក្នុងរឿង “South Park”

មនុស្ស១០នាក់ ដែលមានមុខ និងរូបរាង ដូចតួតុក្កតាល្បីៗ
៥. តួ Carl ក្នុងរឿង “Up”

មនុស្ស១០នាក់ ដែលមានមុខ និងរូបរាង ដូចតួតុក្កតាល្បីៗ
៦.តួ Russell ក្នុងរឿង “Up”

មនុស្ស១០នាក់ ដែលមានមុខ និងរូបរាង ដូចតួតុក្កតាល្បីៗ
៧. តួ Alfredo Linguini ក្នុង “រឿងRatatouille”

មនុស្ស១០នាក់ ដែលមានមុខ និងរូបរាង ដូចតួតុក្កតាល្បីៗ
៨. តួ Dora the Explorer

មនុស្ស១០នាក់ ដែលមានមុខ និងរូបរាង ដូចតួតុក្កតាល្បីៗ
៩.តួ Shrek និង Fiona

មនុស្ស១០នាក់ ដែលមានមុខ និងរូបរាង ដូចតួតុក្កតាល្បីៗ
១០. តួ Mario និង Luigi

ប្រភព៖ សប្បាយ