បុណ្យ​ទន្លេ​៖ មាន​ស្តង់​ពិព័រណ៍​ថៃ​ជាង​ប្រាំរយ រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ ថា ដើម្បី​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​រៀនសូត្រតាម​គេ

បុណ្យ​ទន្លេ​៖ មាន​ស្តង់​ពិព័រណ៍​ថៃ​ជាង​ប្រាំរយ រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ ថា ដើម្បី​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​រៀនសូត្រតាម​គេ បុណ្យ​ទន្លេ​៖ មាន​ស្តង់​ពិព័រណ៍​ថៃ​ជាង​ប្រាំរយ រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ ថា ដើម្បី​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​រៀនសូត្រតាម​គេ  បុណ្យ​ទន្លេ​៖ មាន​ស្តង់​ពិព័រណ៍​ថៃ​ជាង​ប្រាំរយ រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ ថា ដើម្បី​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​រៀនសូត្រតាម​គេ   បុណ្យ​ទន្លេ​៖ មាន​ស្តង់​ពិព័រណ៍​ថៃ​ជាង​ប្រាំរយ រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ ថា ដើម្បី​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​រៀនសូត្រតាម​គេ   បុណ្យ​ទន្លេ​៖ មាន​ស្តង់​ពិព័រណ៍​ថៃ​ជាង​ប្រាំរយ រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ ថា ដើម្បី​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​រៀនសូត្រតាម​គេ សកម្មភាព​ជិះ​កង់​ដើម្បីលើកស្ទួយ​ផលិតផល​ខ្មែរ និង​ជួយ​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធ​បុ​ប្ឆា​អ្នក​ឆ្លង​អេដស៍ ៣នាក់ សង្ស័យថា ខ្លួន​អាច​ឆ្លង​ដោយសារ​ចាក់​ថ្នាំ​នៅ​ពេទ្យ​ឯកជន​១ ក្បែរ​ភូមិ​ប្តី​ប្រពន្ធ​មួយគូ​វ័យ​ជាង ៥០ ឆ្នាំ ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​ទាំង​មិន​អស់ចិត្ត​