គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​១២​ខែមីនា​ឆ្នាំ​២០១៦​អគ្គនាយកដ្ឋាន​អន្តោប្រវេសន៍​បណ្តេញ​ជន​អន្តោប្រវេសន៍​៨៣៣០​ពាន់​នាក់ (មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាម​របាយការណ៍​ពី​អគ្គនាយកដ្ឋាន​អន្តោប្រវេសន៍ ក្រសួងមហាផ្ទៃ​បាន ឲ្យ​ដឹងថា គិត​ចាប់ពី​ឆ្នាំ​២០១៤ និង​ឆ្នាំ​២០១៥ រហូតមកដល់​ថ្ងៃទី​១២ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៦ អគ្គនាយកដ្ឋាន​អន្តោប្រវេសន៍​បានធ្វើ​ការបណ្តេញ​ជនបរទេស ដែល​មក​រស់នៅ​ដោយ​ខុសច្បាប់​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា សរុប ចំនួន ៨៣៣០​នាក់ ( ស្រី