ឆ្នាំ​២០២០ ខ្មែរ​ប្តេជ្ញា​ឈប់​ឲ្យ​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​

dnt-news : ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ប្តេជ្ញា នឹង​បញ្ឈប់​ការឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​នៅត្រឹម​ឆ្នាំ​២០២០​ខាងមុខ តាមរយៈ​ដំណើរ​ឆ្ពោះទៅរក​ចំណុចសូន្យ​៣ គឺ​ទីមួយ​ការលែង​ឲ្យ​មាន​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​ថ្មី​នៅ​ឆ្នាំ​២០២០ ទី​ពីរ ការលែង​ឲ្យ​មានការ​រើសអើង និង​ទី​បី លែង​ឲ្យ​មានការ​ស្លាប់​ដោយ​មេរោគ​អេដស៍​នៅ​ឆ្នាំ​២០២០​។ ស្រោ