ទស្សនារូបភាព ឈុតទាហាន ដែលបន្លំទៅនឹងធម្មជាតិ

បរទេស៖ វាគឺជាសម្លៀកបំពាក់ កងទ័ពដ៏អស្ចារ្យ សម្រាប់បម្រើដល់សង្គ្រាម ដែលបន្លំទៅនឹងធម្មជាតិ ធ្វើឲ្យសត្រូវពិបាក ក្នុងការចំណាំ ។

សម្លៀកទាំងនេះ វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ តាមភូមិសាស្ត្រ ដែលបង្កប់កម្លាំងទៅនឹងធម្មជាតិ ធ្វើឲ្យកងកម្លាំងដែល ត្រៀមប្រយុទ្ធ មានទំនុកចិត្ត មិនឲ្យសត្រូវមើលឃើញ ។

ចង់ដឹងថាវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណា ទស្សនារូបភាព ដូចខាងក្រោមនេះ៖

ទស្សនារូបភាព ឈុតទាហាន ដែលបន្លំទៅនឹងធម្មជាតិ

ទស្សនារូបភាព ឈុតទាហាន ដែលបន្លំទៅនឹងធម្មជាតិ

ទស្សនារូបភាព ឈុតទាហាន ដែលបន្លំទៅនឹងធម្មជាតិ

ទស្សនារូបភាព ឈុតទាហាន ដែលបន្លំទៅនឹងធម្មជាតិ

ទស្សនារូបភាព ឈុតទាហាន ដែលបន្លំទៅនឹងធម្មជាតិ

ទស្សនារូបភាព ឈុតទាហាន ដែលបន្លំទៅនឹងធម្មជាតិ

ទស្សនារូបភាព ឈុតទាហាន ដែលបន្លំទៅនឹងធម្មជាតិ

ទស្សនារូបភាព ឈុតទាហាន ដែលបន្លំទៅនឹងធម្មជាតិ

ទស្សនារូបភាព ឈុតទាហាន ដែលបន្លំទៅនឹងធម្មជាតិ

ទស្សនារូបភាព ឈុតទាហាន ដែលបន្លំទៅនឹងធម្មជាតិ

ទស្សនារូបភាព ឈុតទាហាន ដែលបន្លំទៅនឹងធម្មជាតិ