តារាកំប្លែងអាម៉េរិក ដាក់ដេញថ្លៃរថយន្ត ចំនួន១៧គ្រឿង ភាគច្រើន Porshes

អាម៉េរិក៖ តារាកំប្លែងអាម៉េរិកលោក Jerry Seinfeld បានដាក់ដេញថ្លៃ រថយន្តចំនួន ១៧គ្រឿង ដែលភាគច្រើន ជារថយន្ត Porshes   នេះបើយោង តាម autoguide ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។

Jerry Seinfeld ត្រូវបានគេដឹងថា មានរថយន្តក្នុងដៃ ចំនួន ១៨ ប៉ុន្តែសម្រាប់  2000 Porsche Carrera GT មិនត្រូវបានដាក់ ដេញថ្លៃនោះទេ ។

ក្នុងនោះ រថយន្ត 1955 Porsche 550 Spyder ត្រូវបានដាក់លក់ ក្នុងតម្លៃ ៥.៣៣៥.០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក  ខណៈដែល 1973 Porsche 917/30 Can-Am លក់ក្នុងតម្លៃ ៣លានដុល្លារអាម៉េរិក ។

សម្រាប់រថយន្តម៉ាក Porsche ផ្សេងទៀតដែលលក់តម្លៃ លើសពី១លានដុល្លារមាន  1959 Porsche 718 RSK ($២.៨៦០.០០០), 1974 Porsche 911 Carrera 3.0 RSR ($២.៣១០.០០០), 1990 Porsche 962C Base ($១.៦៥០,០០០), 1958 Porsche 356A GS/GT Carrera ($១.៥៤០.០០០) និងរថយន្ត 1994 Porsche 911 Turbo S ($១.០១៧.៥០០០) ។

ក្រៅពីនេះមានរថយន្ត 1964 Volkswagen Van Campmobile ៩៩.០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក និង1960 Volkswagen Beetle លក់ក្នុងតម្លៃ ១២១.០០០ ដុល្លារអាម៉េរិក ៕

តារាកំប្លែងអាម៉េរិក ដាក់ដេញថ្លៃរថយន្ត ចំនួន១៧គ្រឿង ភាគច្រើន Porshes

តារាកំប្លែងអាម៉េរិក ដាក់ដេញថ្លៃរថយន្ត ចំនួន១៧គ្រឿង ភាគច្រើន Porshes

តារាកំប្លែងអាម៉េរិក ដាក់ដេញថ្លៃរថយន្ត ចំនួន១៧គ្រឿង ភាគច្រើន Porshes

តារាកំប្លែងអាម៉េរិក ដាក់ដេញថ្លៃរថយន្ត ចំនួន១៧គ្រឿង ភាគច្រើន Porshes

តារាកំប្លែងអាម៉េរិក ដាក់ដេញថ្លៃរថយន្ត ចំនួន១៧គ្រឿង ភាគច្រើន Porshes

តារាកំប្លែងអាម៉េរិក ដាក់ដេញថ្លៃរថយន្ត ចំនួន១៧គ្រឿង ភាគច្រើន Porshes

តារាកំប្លែងអាម៉េរិក ដាក់ដេញថ្លៃរថយន្ត ចំនួន១៧គ្រឿង ភាគច្រើន Porshes

តារាកំប្លែងអាម៉េរិក ដាក់ដេញថ្លៃរថយន្ត ចំនួន១៧គ្រឿង ភាគច្រើន Porshes