កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​

6 Videos


ទីបំផុត​ចំណង​ស្នេហ៍ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា ដែល​បាន​សាង​ឡើង​អស់​រយៈពេល​ជិត ១០ ឆ្នាំ នោះ បាន​ឈាន​ចូលដល់​ថ្ងៃ​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ហើយ គឺ​នៅ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ដែល​ព្រឹ​ត្ត​ទៅ​នៅ​សណ្ឋាគារ​សូ​ហ្វី​តែ​ល ភ្នំពេញ ជា​សណ្ឋាគារ​លំដាប់​ផ្កាយ​ប្រាំ ។​
​សូម​ទស្សនា​កម្រង​រូបភាព​អា​ពា​ហ័​ពិពាហ៍​របស់​តារា​សិល្បៈ​ទាំងពីរ​ដួង​នេះ​ដូចតទៅ​ជ ។ ដោយ ឈឹម ដារា

M88


កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​កម្រង​រូបថត​មង្គលការ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​

​ថត​ដោយៈ ឈឹម ដា​រា ​