វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​

6 Videos


​ពិធីមង្គលការ​របស់​កញ្ញា​គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង​លោក គឹម សីហា បានចាប់ផ្តើម​ហើយ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៤ ខែមីនា នេះ នៅ​សណ្ឋាគារ សូ​ហ្វី​តែ​ល​ភ្នំពេញ ។​ ​ប៉ុន្តែ​អ្វីដែល​គួរអោយ​ចាប់អារម្មណ៍​នោះ ភ្ញៀវកិត្តិយស ដែល​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធីមង្គលការ​របស់​អ្នក​ទាំងពីរ​នា​ព្រឹក​នេះ​គឺ​ពុំមាន​វត្តមាន​សិល្បករ សិល្បការី​នី​ណា​ម្នាក់​ចូលរួម​ឡើយ ភ្ញៀវ​ភាគច្រើន សុទ្ធតែជា​បងប្អូន​និង​សាច់ញាតិ ខាង​កូនក្រមុំ​និង​កូន​ក​ម្លោះ​តែប៉ុណ្ណោះ​។​
​ហើយ​ពិធីសូត្រមន្ត​និង​ក្រុង​ពាលី គឺ​ធ្វើ​ក្នុង​ថ្ងៃ​តែមួយ ។​

M88


វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​

​ពិធីមង្គលការ​របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង​គឹម សីហា មិនមាន​រៀបចំ​ពិធី​ហែរ​ជំនូន​នោះទេ​គ្រាន់​តែមាន​ផ្លែឈើ និង​នំនែក​ប្រមាណ​ជា​២០​គូ​ប៉ុណ្ណោះ​ ។​ទាំង សីហា និង ស្រីមុំ សុទ្ធតែ​បង្ហាញ​​នូវ​ទឹកមុខ​រីករាយ ក្នុង​ថ្ងៃ​មង្គល​របស់ខ្លួន ​។​ ​សូម​ទស្សនា រូបថត​និង ឃ្លី​ប វីដេអូ កូន​ក​ម្លោះ​និង​កូនក្រមុំ ពាក់​ច​ញ្ចៀ​ន​ឲ្យ​គ្នា​ទៅវិញ ទៅមក ៖ ម៉ា រី​សា

​                  វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​

វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​ វីដេអូ និង រូបថត​ក្នុង​ពិធី​បំពាក់​ចិញ្ចៀន គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ និង គឹម សីហា​

Posted by Capture One Image on Sunday, March 13, 2016