ក្រសួង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ថា ពី​ពេល​នេះ​តទៅ​តម្លៃ​ប្រេង​នឹង​ឡើង​ចុះ​តាម​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ យោង​តាម​ប្រកាស​អន្តរក្រសួង ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​រូបមន្ត​សម្រាប់​កែ​ស្រួល​ថ្លៃ​លក់រាយ ប្រេងឥន្ធនៈ​នៅ​កម្ពុជា ទាក់ទង​នឹង​ទីផ្សារ​ពិភពលោក និង​តម្លៃ​នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី ។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ថា ពី​ពេល​នេះ​តទៅ​តម្លៃ​ប្រេង​នឹង​ឡើង​ចុះ​តាម​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ