ក្រសួង​អប់រំ​ប្តូរ​ឈ្មោះ​វិទ្យាល័យ​ ហ៊ុន​ សែន ​ជម្ពូវ័ន

ក្រសួង​អប់រំ​ប្តូរ​ឈ្មោះ​វិទ្យាល័យ​ ហ៊ុន​ សែន ​ជម្ពូវ័ន