រូបភាព​ដែល​បង្ហាញ​ផល​អវិជ្ជមាន​មួយ​ចំនួន​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​

បច្ចេកវិទ្យា​បាន​កំពុង​ជួយ​សម្រួល​ដល់​សកម្មភាព​នានា​របស់​ប្រជាជន​ទូទាំង​ពិភពលោក​។​ ​តែ​ក្នុង​នោះ​បច្ចេកវិទ្យា​ក៏​​ផ្ដល់​ផល​អវិជ្ជមាន​មួយ​ចំនួន​ដល់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ផង​ដែរ​។​ ​ដោយ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ទាំង​នោះ​មាន​ដូច​ជា​ មនុស្ស​មិន​សូវ​មាន​ទំនាក់ទំនង​គ្នា​ដោយ​ផ្ទាល់​, ចំណាយ​ពេល​តែ​ជា​មួយ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិទ្យា​ ​និង​សុខភាព​មិន​សូវ​ល្អ​ ​ជា​ដើម​៕​

 

ការ​អបអរសាទរ​

 

រូបភាព​ដែល​បង្ហាញ​ផល​អវិជ្ជមាន​មួយ​ចំនួន​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​រូបភាព​ដែល​បង្ហាញ​ផល​អវិជ្ជមាន​មួយ​ចំនួន​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​

 

ការលេងកីឡា

 

រូបភាព​ដែល​បង្ហាញ​ផល​អវិជ្ជមាន​មួយ​ចំនួន​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​រូបភាព​ដែល​បង្ហាញ​ផល​អវិជ្ជមាន​មួយ​ចំនួន​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​

 

ចំណាយពេលច្រើនមុខទូរទស្សន៍

 

រូបភាព​ដែល​បង្ហាញ​ផល​អវិជ្ជមាន​មួយ​ចំនួន​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​រូបភាព​ដែល​បង្ហាញ​ផល​អវិជ្ជមាន​មួយ​ចំនួន​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​