អ្នក​មេម៉ាយ កែវ ស្រី​និច្ច ប្រកាស​បិទ​បេះដូង​ត្រឹមនេះ​សិន​

dnt-news : អតីត​កញ្ញាឯក​សំបក​កង់​រថយន្ត Bridgerstone ឆ្នាំ​២០០៨​នាង កែវ ស្រី​និច្ច បន្ទាប់ពី​បាន​បាត់​មុខ​ពី​ពិភព​សិល្បៈ​យ៉ាង​ស្ងៀមស្ងាត់​ក្រោយពេល​នាង​ប្រឡូក​ក្នុង​វិស័យនេះ​បាន​ត្រឹម​២​ឆ្នាំ ថ្មីៗ​នេះ​នាង​បានបង្ហាញ​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​នៅពេល​នាង​បង្ហាញ​វត្តមាន​ក្នុង​ការងារ​សិល្បៈ​ជាថ្មី​គឺ​ក្រោយពេ