៦លើក Selena Gomez អាម៉ាស់មុខព្រោះលេចគ្រឿងក្នុង

អាមេរិក៖ ជាញឹកញា ប់ដែលតារា Hollywood ល្បីៗត្រូវអាម៉ាស់មុខដោយ មិនបានប្រយ័ត្ន ជាមួយសម្លៀកបំពាក់សិចស៊ី របស់ខ្លួនពេលប ង្ហាញខ្លួនក្នុងព្រឹត្តការណ៍ផ្សេងៗ ។ ជាក់ស្តែង តារាចម្រៀង រូបស្រស់វ័យ២៣ឆ្នាំ Selena Gomez មិនមែនតិចដងទេដែលនាង ត្រូវប្រឈមជាមួយកាមេរា ក្នុងឈុតសិចស៊ីជ្រុលរហូតបង្ហាញគ្រឿងក្នុងទាំងពេលសម្តែង និងពេលបង្ហាញខ្លួន ជាសាធារណៈ ។
ខាងក្រោមនេះ គឺរូបភាពអាម៉ាស់៦សន្លឹករបស់តារារូបស្រស់ Selena ដែលត្រូវគេថតបាន ។
ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

៦លើក Selena Gomez អាម៉ាស់មុខព្រោះលេចគ្រឿងក្នុង

៦លើក Selena Gomez អាម៉ាស់មុខព្រោះលេចគ្រឿងក្នុង

៦លើក Selena Gomez អាម៉ាស់មុខព្រោះលេចគ្រឿងក្នុង

៦លើក Selena Gomez អាម៉ាស់មុខព្រោះលេចគ្រឿងក្នុង

៦លើក Selena Gomez អាម៉ាស់មុខព្រោះលេចគ្រឿងក្នុង

៦លើក Selena Gomez អាម៉ាស់មុខព្រោះលេចគ្រឿងក្នុង

៦លើក Selena Gomez អាម៉ាស់មុខព្រោះលេចគ្រឿងក្នុង