ទីក្រុង​ ១០ ​មាន​កំណើន​ប្រជាជន​លឿន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក​

១០) ទីក្រុង Bangalore ប្រទេស ឥណ្ឌា ៖ មាន​អត្រា​ប្រជាជន ៩,៨១ លាន​នាក់ កំណើន​ប្រជាជន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​កើន​ចំនួន ៣,៦៤%។

ទីក្រុង​ ១០ ​មាន​កំណើន​ប្រជាជន​លឿន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក​
B

៩) ទីក្រុង Quanzhou ប្រទេស ចិន ៖ មាន​អត្រា​ប្រជាជន ៦,៧១ លាន​នាក់ កំណើន​ប្រជាជន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​កើន​ចំនួន ៣,៦៨%។

ទីក្រុង​ ១០ ​មាន​កំណើន​ប្រជាជន​លឿន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក​

៨) ទីក្រុង Hangzhou ប្រទេស ចិន ៖ មាន​អត្រា​ប្រជាជន ៧,២៨ លាន​នាក់ កំណើន​ប្រជាជន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​កើន​ចំនួន ៤,១០%។

ទីក្រុង​ ១០ ​មាន​កំណើន​ប្រជាជន​លឿន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក​

៧) ទីក្រុង Beijing ប្រទេស ចិន ៖ មាន​អត្រា​ប្រជាជន ២១,១ លាន​នាក់ កំណើន​ប្រជាជន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​កើន​ចំនួន ៤,១%។

ទីក្រុង​ ១០ ​មាន​កំណើន​ប្រជាជន​លឿន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក​

៦) ទីក្រុង Lagos ប្រទេស នីហ្សេរីយ៉ា ៖ មាន​អត្រា​ប្រជាជន ១៣,១២ លាន​នាក់ កំណើន​ប្រជាជន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​កើន​ចំនួន ៤,១៤%។

ទីក្រុង​ ១០ ​មាន​កំណើន​ប្រជាជន​លឿន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក​

៥) ទីក្រុង Kinshasa ប្រទេស កុងហ្គោ ៖ មាន​អត្រា​ប្រជាជន ១១,៥៨ លាន​នាក់ កំណើន​ប្រជាជន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​កើន​ចំនួន ៤,១៧%។

ទីក្រុង​ ១០ ​មាន​កំណើន​ប្រជាជន​លឿន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក​
Vue de Sozacom, Kinshasa, 2004.

៤) ទីក្រុង Luanda ប្រទេស អង់ហ្គោឡា ៖ មាន​អត្រា​ប្រជាជន ៥,៩ លាន​នាក់ កំណើន​ប្រជាជន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​កើន​ចំនួន ៤,២៥%។

ទីក្រុង​ ១០ ​មាន​កំណើន​ប្រជាជន​លឿន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក​

៣) ទីក្រុង Surat ប្រទេស ឥណ្ឌា ៖ មាន​អត្រា​ប្រជាជន ៥,៤៤ លាន​នាក់ កំណើន​ប្រជាជន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​កើន​ចំនួន ៤,៤%។

ទីក្រុង​ ១០ ​មាន​កំណើន​ប្រជាជន​លឿន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក​

២) ទីក្រុង Gaungzhou ប្រទេស ចិន ៖ មាន​អត្រា​ប្រជាជន ២០,៦ លាន​នាក់ កំណើន​ប្រជាជន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​កើន​ចំនួន ៤,៦៦%។

ទីក្រុង​ ១០ ​មាន​កំណើន​ប្រជាជន​លឿន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក​

១) ទីក្រុង Suzhou ប្រទេស ចិន ៖ មាន​អត្រា​ប្រជាជន ៥,២៥ លាន​នាក់ កំណើន​ប្រជាជន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​កើន​ចំនួន ៥,៥៧%។

ទីក្រុង​ ១០ ​មាន​កំណើន​ប្រជាជន​លឿន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក​

ប្រភព៖ thebnews

  • ទីក្រុង​ ១០ ​មាន​កំណើន​ប្រជាជន​លឿន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក​已关闭评论
  • 12 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/16  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: