គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​

6 Videos


​ពិធីមង្គលការ​របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ​និង​គឹម សីហា កាលពី​ថ្ងៃទី​១៤ ខែមីនា ម្សិលមិញ​នេះ​គឺ​ផ្អើល​អស់​ពិភព​សិល្បៈ ដោយមាន​សិល្បៈករ សិល្បៈការិនី​ល្បីៗ បាន​ចូលរួម​យ៉ាងច្រើន​កុះករ​។​ប៉ុន្តែ​អ្វី ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ភ្ញៀវ​ដែល ចូលរួម​ក្នុង​ពិធីមង្គលការ​របស់​គូ​ស្វាមី ភរិយា​ថ្មី អ្នកសិល្បៈ​មួយគូ​នេះ មានការ​ចាប់អារម្មណ៍​នោះ​គឺ​ការតុបតែង​លម្អរ​ផ្កា​ភ្ញី នៅក្នុង​ពិធីមង្គលការ​របស់​អ្នក​ទាំងពីរ មើលទៅ​ពិតជា​មានការ​ទាក់ទាញ​ខ្លាំង​។

គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​

M88


​អ្នកម៉ៅការ​រៀបចំ​តុបតែង​លម្អរ​ផ្កា​ភ្ញី​នៅក្នុង​ពី​ធី​មង្គលការ​របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ​និង​គឹម សីហា បាន​និយាយប្រាប់​អ្នកយក​ពត៌មាន​របស់​យើង​ថា នៅក្នុង​ពិធីមង្គលការ​របស់​គូ​ស្វាមី​អ្នកសិល្បៈ​មួយគូ​នេះ​គ្រាន់តែ​ចំណាយ​ទៅលើ​ការរៀបចំ​តុបតែង​និង​លម្អ​ផ្កា​ភ្ញី នោះ​គឺ​អស់​ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ​ជាង​៤​ម៉ឺន​ដុល្លារ នេះ​នៅ​មិនទាន់​គិតពី​ម្ហូបអាហារ​សម្រាប់​ទទួលភ្ញៀវ​ផង ។​ពិតជា​មិនធម្មតា​មែន ពិធីមង្គលការ​របស់​គង់ ច័ន្ទ​ស្រី​និង​គឹម សីហា ៕ ​ដោយ ឈឹម ដា​រា

គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​ គ្រាន់តែ​តុបតែង​លម្អ​ក្នុង​ពិធី គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ចំណាយ​អស់ប្រាក់​ច្រើន​ដល់​ម្លឹ​ង​!​