ក្រសួង​ការ​បរទេស​អន្តរាគមន៍​ជួយ​ពល​ករ​ខ្មែរ​១៥​នាក់

ក្រសួង​ការ​បរទេស​អន្តរាគមន៍​ជួយ​ពល​ករ​ខ្មែរ​១៥​នាក់