អង្គភាព​លូ​ទឹក បូម​ទឹក បាន​ធ្វើការ​បិទទ្វារ​ និង​ស្តារ​លាង​កំណក​ភក់​អាង​ចម្រោះ​ក្រោម​ដី​ នៅ​សួន​ច្បារ​បទុម​វ​តី​

អង្គភាព​លូ​ទឹក បូម​ទឹក បាន​ធ្វើការ​បិទទ្វារ​ និង​ស្តារ​លាង​កំណក​ភក់​អាង​ចម្រោះ​ក្រោម​ដី​ នៅ​សួន​ច្បារ​បទុម​វ​តី​ភ្នំពេញ ៖ ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​រំដោះ​ទឹក​កុំ​ឲ្យ​មានការ​លិចលង់​នោះ មន្ទីរ​សាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ បាន​ធ្វើការ​បិទទ្វារ​ទឹក ​រួច​ស្តារ​លាង​កំណក​ភក់​អាង​ចម្រោះ​ក្រោម​ដី​នៅ​សួនច្បារ​បទុមវតី ​មុខ​អតីត​រដ្ឋសភា​ចាស់ ដោយ​ប្រើ​រថយន្ត​ចំនួន​៣​គ្រឿង​។​

មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥​ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ អង្គភាព​លូ​ទឹក បូម​ទឹក នៃ​មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី បាន​ធ្វើការ​បិទទ្វារ​ទឹក ​រួច​ស្តារ​លាង​កំណក​ភក់​អាង​ចម្រោះ​ក្រោម​ដី​នៅ​សួនច្បារ​បទុម​វ​តី ​មុខ​អតីត​រដ្ឋសភា​ចាស់ ដោយ​ប្រើ​រថយន្ត​ចំនួន​៣​គ្រឿង​៕
អង្គភាព​លូ​ទឹក បូម​ទឹក បាន​ធ្វើការ​បិទទ្វារ​ និង​ស្តារ​លាង​កំណក​ភក់​អាង​ចម្រោះ​ក្រោម​ដី​ នៅ​សួន​ច្បារ​បទុម​វ​តី​

អង្គភាព​លូ​ទឹក បូម​ទឹក បាន​ធ្វើការ​បិទទ្វារ​ និង​ស្តារ​លាង​កំណក​ភក់​អាង​ចម្រោះ​ក្រោម​ដី​ នៅ​សួន​ច្បារ​បទុម​វ​តី​

អង្គភាព​លូ​ទឹក បូម​ទឹក បាន​ធ្វើការ​បិទទ្វារ​ និង​ស្តារ​លាង​កំណក​ភក់​អាង​ចម្រោះ​ក្រោម​ដី​ នៅ​សួន​ច្បារ​បទុម​វ​តី​
អង្គភាព​លូ​ទឹក បូម​ទឹក បាន​ធ្វើការ​បិទទ្វារ​ និង​ស្តារ​លាង​កំណក​ភក់​អាង​ចម្រោះ​ក្រោម​ដី​ នៅ​សួន​ច្បារ​បទុម​វ​តី​