រដ្ឋាភិបាល​អូស្ដ្រាលី​នឹង​បន្ដ​ព្យាយាម​កាត់បន្ថយ​ពន្ធដារ​លើ​ប្រាក់​ចំណូល​បុគ្គល​របស់​ពល​រដ្ឋ​

រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ​អូស្ដ្រាលី​និយាយ​ថា ខ្លួន​នៅ​តែ​ព្យាយាម​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​ពន្ធដារ​លើ​ប្រាក់​ចំណូល​បុគ្គល​របស់​ពល​រដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​ ទោះ​បី​ជា​គេ​មិន​អាច​សម្រេច​បាន​គោល​ដៅ​នេះ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ​ក៏​ដោយ។