ផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់​ចរន្តអគ្គិសនី​នៅ​តំបន់​មួយ​ចំនួន ក្នុង​រាជធានី​-​ខេត្តកណ្តាល

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២០ មីនា ២០១៦ អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ ពាក់ព័ន្ធ​ពី​ការ​ផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់ ចរន្តអគ្គិសនី ​នៅ​តំបន់​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្តកណ្តាល ដើម្បី​អនុវត្ត​ការងារ​ធ្វើការ​ជួសជុល ផ្លាស់​ប្តូរ ដំឡើង​បរិក្ខារ និង​រុះរើ​គន្លង​ខ្សែបណ្តាញ ។