ក្រសួង​ការ​បរទេស​សាទរ​ចំពោះ​ចិន​បើក​បង្ហូរ​ទឹក

ក្រសួង​ការ​បរទេស​សាទរ​ចំពោះ​ចិន​បើក​បង្ហូរ​ទឹក