តោះ មក​ស្គាល់​ឈ្មោះ​ត្រី​កម្រ​ឃើញ​ក្នុង​ទឹក​សាប

កម្ពុជា​ជា​ប្រទេស​មួយ​សំបូរ​ត្រី​ទឹក​សាប​ដោយ​សារ​មាន​ប្រព័ន្ធ​ទំនាប​លិច​ទឹក​ជា​ប្រចាំ​នៅ តាម​បណ្ដោយ​ដង​ទន្លេ​មេគង្គ​ជុំវិញ​បឹង​ទន្លេសាប ដង​ទន្លេសាប​និង ​ទំនាប​ខាង​ត្បូង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ ។ ប្រទេស​កម្ពុជា មាន​ត្រី​ទឹក​សាប​ប្រមាណ​ជាង ៥០០ប្រភេទ ។
 

ត្រី​ខ្លះ​បាន​ដាច់​ពូជ​ទៅ​ហើយ ​ត្រី​ខ្លះ​នៅ​សេស​សល់​ប៉ុន្តែ​ប្រិយ​មិត្ត​ខ្លះ​អាច​មិន​ស្គាល់​ឈ្មោះ​ត្រី​ទាំង​នោះ។ Sabay សូម​បង្ហាញ​ឈ្មោះ​ត្រី​មួយ​ចំនួន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

តោះ មក​ស្គាល់​ឈ្មោះ​ត្រី​កម្រ​ឃើញ​ក្នុង​ទឹក​សាប

 

តោះ មក​ស្គាល់​ឈ្មោះ​ត្រី​កម្រ​ឃើញ​ក្នុង​ទឹក​សាប
 

តោះ មក​ស្គាល់​ឈ្មោះ​ត្រី​កម្រ​ឃើញ​ក្នុង​ទឹក​សាប
 

តោះ មក​ស្គាល់​ឈ្មោះ​ត្រី​កម្រ​ឃើញ​ក្នុង​ទឹក​សាប
 

តោះ មក​ស្គាល់​ឈ្មោះ​ត្រី​កម្រ​ឃើញ​ក្នុង​ទឹក​សាប

 
អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា