ការងារ ១៧ នៅ​អាមេរិក​ដែល​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ខ្ពស់​សម្រាប់​អ្នក​ស្រលាញ់​ចូលចិត្ត​ ការ​ចរចា

១) តំណាង​ផ្នែក​លក់ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ៦៥ ៨០០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចរចា​មាន​កម្រិត​ដល់​ទៅ ៦៦។

 

២) អ្នក​ចាត់​ការ​ទូទៅ​ក្នុង​សហគមន៍ ផ្នែក​ដីធ្លី និង អចលនទ្រព្យ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ៦៥ ៨៨០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចរចា​មាន​កម្រិត​ដល់​ទៅ ៦៦។

 

៣) អ្នក​ច្នៃ​ម៉ូដ​ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ៧៣ ៦៩០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចរចា​មាន​កម្រិត​ដល់​ទៅ ៦៦។

 

៤) ឈ្មួញ​កណ្តាល​ផ្នែក​អចលនទ្រព្យ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ៨០ ៤២០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចរចា​មាន​កម្រិត​ដល់​ទៅ ៦៦។

 

៥) អ្នក​គ្រប់គ្រង​ការ​សាងសង់ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ៩៤ ៥៩០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចរចា​មាន​កម្រិត​ដល់​ទៅ ៦៦។

 

៦) ប្រធាន​រដ្ឋបាល​ផ្នែក​អប់រំ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១០១ ៩១០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចរចា​មាន​កម្រិត​ដល់​ទៅ ៦៦។

 

៧) អ្នក​គ្រប់​គ្រង​សេវា​សុខភាព និង វេជ្ជសាស្ត្រ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១០៣ ៦៨០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចរចា​មាន​កម្រិត​ដល់​ទៅ ៦៦។

 

៨) នាយក​គ្រប់គ្រង​នឹង​ប្រតិបត្តិការ​ទូទៅ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១១៧ ២០០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចរចា​មាន​កម្រិត​ដល់​ទៅ ៦៦។

 

៩) នាយក​គ្រប់គ្រង​ផ្នែក​លក់ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១២៦ ០៤០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចរចា​មាន​កម្រិត​ដល់​ទៅ ៦៦។

 

១០) នាយក​គ្រប់​គ្រង​ផ្នែក​ទីផ្សារ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១៣៧ ៤០០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចរចា​មាន​កម្រិត​ដល់​ទៅ ៦៦។

 

១១) គ្រូ​ចិត្តវិទ្យា​ប្រចាំ​សាលា ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ៧៤ ០៣០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចរចា​មាន​កម្រិត​ដល់​ទៅ ៦៩។

 

១២) អ្នក​ប្រឹក្សា​យោបល់​ផ្នែក​ចិត្ត​សាស្ត្រ ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ៧៤ ៧៩០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចរចា​មាន​កម្រិត​ដល់​ទៅ ៦៩។

 

១៣) វិស្វករ​ផ្នែក​លក់ (Sales Engineer) ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១០៤ ៦៦០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចរចា​មាន​កម្រិត​ដល់​ទៅ ៦៩។

 

១៤) អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ផ្នែក​ការ​ទិញ (Purchasing Manager) ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១១១ ៨១០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចរចា​មាន​កម្រិត​ដល់​ទៅ ៦៩។

 

១៥) នាយក​គ្រប់​គ្រង់​ផ្នែក​ធនធាន​មនុស្ស ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១១៤ ១៤០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចរចា​មាន​កម្រិត​ដល់​ទៅ ៦៩។

 

១៦) មេធាវី ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១៣៣ ៤៧០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចរចា​មាន​កម្រិត​ដល់​ទៅ ៧២។

 

១៧) ភ្នាក់ងារ​ចរចា​ជំនួញ សិល្បករ សិល្ប​ការិនី និង អត្តពលិក ៖ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ៩៧ ២២០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចរចា​មាន​កម្រិត​ដល់​ទៅ ៧៥។

 

Author: ​ប្រែ​សម្រួល​៖ ជី លី​ស៊ុន Source: businessinsider.com