ម៉ូដឈុតដ៏ស្រស់ស្អាត របស់សិល្បករម្នាក់ ឆ្នៃកំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

បរទេស៖ សិល្បករម្នាក់បាន យកវត្ថុប្រើប្រាស់ប្រចាំ ថ្ងៃមកឆ្នៃធ្វើឈុត ដ៏ស្រស់ស្អាតតុបតែ លើរូបគំនូរមនុស្សស្រីមាន គ្រប់ពណ៌គ្រប់ម៉ូដ ហើយម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ ដ៏ទាក់ទាញទាំងអស់នោះ ធ្វើពីសំបកខ្ទឹមបារាំង ផ្កា ផ្លែរឈើ ឈីសនិងវត្ថុជាច្រើនទៀត ដែលមើលទៅស្រស់ស្អាតដូចឈុតពិតៗ ។

ការឆ្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យនេះ កំពុងទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាំង ពីអ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេតដោយមានអ្នកចុច Like និង Comment រាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងរូបនីមួយៗ ក្រោយបង្ហោះក្នុង Instagram ដែលម្ចាស់ Account ឈ្មោះ edgar artis ៕
ចង់ដឹងថាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ ទាំងនោះស្អាតប៉ុណ្ណា ទស្សនាជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

ម៉ូដឈុតដ៏ស្រស់ស្អាត របស់សិល្បករម្នាក់ ឆ្នៃកំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

ម៉ូដឈុតដ៏ស្រស់ស្អាត របស់សិល្បករម្នាក់ ឆ្នៃកំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

ម៉ូដឈុតដ៏ស្រស់ស្អាត របស់សិល្បករម្នាក់ ឆ្នៃកំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

ម៉ូដឈុតដ៏ស្រស់ស្អាត របស់សិល្បករម្នាក់ ឆ្នៃកំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

ម៉ូដឈុតដ៏ស្រស់ស្អាត របស់សិល្បករម្នាក់ ឆ្នៃកំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

ម៉ូដឈុតដ៏ស្រស់ស្អាត របស់សិល្បករម្នាក់ ឆ្នៃកំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

ម៉ូដឈុតដ៏ស្រស់ស្អាត របស់សិល្បករម្នាក់ ឆ្នៃកំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

ម៉ូដឈុតដ៏ស្រស់ស្អាត របស់សិល្បករម្នាក់ ឆ្នៃកំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

ម៉ូដឈុតដ៏ស្រស់ស្អាត របស់សិល្បករម្នាក់ ឆ្នៃកំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

ម៉ូដឈុតដ៏ស្រស់ស្អាត របស់សិល្បករម្នាក់ ឆ្នៃកំពុងបង្អើល បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត