ញឹម ចាន់ថន ឆ្នាំ​ថ្មី ២០០០ ដុល្លារ​ឡើង​ទើប​សម្តែង​កុន​

dnt-news : ​វា​ជា​រឿង​គួរ​ឲ្យ​ចម្លែក​ដែរ ថា​អ្នករកស៊ី​ចុះ រកស៊ី​មាន​ខាត​មាន​ចំណេញ តែ​ដោយឡែក​តារា​សម្តែង​ភាពយន្ត ញឹម ចាន់ថន ប្រកាសថា​ឆ្នាំមុនៗ​នាង​យក​តម្លៃ​សម្តែង​តែ ១៥០០​ដុល្លារ ខាត​ចូល​ដើម តែ​ឆ្នាំ​ថ្មី​លែង​ចុះថ្លៃ​ហើយ គឺ​នាង​ស៊ីថ្លៃ​ជាង​មុន ។​