ចិន​បញ្ជាក់ថា​មាន​ករណី​ជំងឺ​គ្រុន​លឿង​លើកដំបូង​នៅ​ប្រទេស​ខ្លួន​

dnt-news : គណៈកម្មាធិការ​ផែនការ​គ្រួសារ និង សុខភាព​ជាតិ​របស់​ប្រទេស​ចិន​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​បាន​បញ្ជាក់ថា មាន​ករណី​ជំងឺ​គ្រុន​លឿង​ដែលមាន​វត្តមាន​ជា​លើកដំបូង​នៅ ប្រទេស​នេះ កើតឡើង​នៅ​ទីក្រុង​ប៉េកាំង​។​