ខ្ចីលុយ​ដើម្បី​បង្កើត​លុយ ឬ​ខ្ចីលុយ​ដើម្បី​បង្កើត​បំណុល​!

dnt-news : កម្ពុជា​គឺជា​ប្រទេស​កំពុងអភិវឌ្ឍន៍​។ អញ្ចឹង​ហើយ​ចំណេះដឹង​របស់​ប្រជាជន​ក៏​នៅមានកម្រិត​។ បញ្ហា​មួយ​នៅក្នុង​ប្រទេស​នេះ​គឺ ចំណេះដឹង​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​លុយកាក់​របស់​ប្រជាជន​។ ជាក់ស្តែង ប្រជាជន​កម្ពុជា បច្ចុប្បន្ន​ហាក់​កំពុង​ពេញនិយម​ខ្លាំង​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​លុយ​ខ្ចី​ពី​អង្គការ គ្រឹះស្ថាន​មី