វិធី​ទុកដាក់​គ្រឿង​សមុទ្រ​ក្រៀម​ល្អ​បំផុត​

6 Videos


​គ្រឿង​សមុទ្រ​ក្រៀម​មួយចំនួន​ដូចជា ត្រី​ប្រៃ បង្គា​ក្រៀម ឬ សារាយសមុទ្រក្រៀម ប្រសិនបើ​ទុកចោល​យូរពេក​អាច​ដុះ​ផ្សិត និង ខូចគុណភាព ។ ដូច្នេះ​មុននឹង​យកទៅ​រក្សាទុកត្រូវ​ហាល​គ្រឿង​សមុទ្រ​ឱ្យ​ស្ងួត​ល្អ បន្ទាប់មក​ដាក់​ខ្ទឹមស ៤-៥ កំពឹស​នៅ​បាត​ក្រឡ រួចហើយ​ទើប​ដាក់​គ្រឿង​សមុទ្រ​ពីលើនិងគ្រប​មាត់​ក្រឡ​ឱ្យ​ជិត​ទើបអាច​រក្សាទុក​បានជា​យូរថ្ងៃ​មិន​ដុះ​ផ្សិត​និង​មិន​ខូចគុណភាព​ទៀតផង ៕

M88