ក្រសួងការបរទេស​ប្រកាស​ឲ្យ​យុវជន​ប្រលង​បម្រើ​ការងារ​នៅ​លេខាធិការដ្ឋាន​អ​.​ស​.​ប​

dnt-news : ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ នៅ​ថ្ងៃទី​១៨ ខែមីនា ប្រកាស​ឲ្យ​យុវជន យុវនារី​ខ្មែរ ដាក់ពាក្យ​ប្រលង​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​លេខាធិការដ្ឋាន​អង្គការសហប្រជាជាតិ (​អ​.​ស​.​ប​)​។​
​សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងការបរទេស​ឲ្យ​ដឹងថា ការិយាល័យ​ធនធានមនុស្ស​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ នឹង​រៀប