ក្រុមហ៊ុន​មេ​នូ​ឡាយ​ហ្វ៍​ និង​ធនាគារ​ABA​ សហការ​គ្នា​លើ​ការ​ចែកចាយ​ផលិតផល​ធានារ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត

ក្រុមហ៊ុន​មេ​នូ​ឡាយ​ហ្វ៍​ និង​ធនាគារ​ABA​ សហការ​គ្នា​លើ​ការ​ចែកចាយ​ផលិតផល​ធានារ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត



ភ្នំពេញ ៖ នៅ​សណ្ឋាគារ “​សូ​ហ្វី​តែ​ល​ភ្នំពេញ” កាលពី​វេលា​ម៉ោង​៤​រសៀល ​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៦ ក្រុមហ៊ុន​មេ​នូ​ឡាយ​ហ្វ៍​ បាន​ចាប់​ដៃគូ​ជាមួយ​ធនាគារ​វឌ្ឍនៈ​អាស៊ី​ចំកាត់​ABA​ លើ​ការ​ចែក​ចាយ​ផលិតផល​ធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិត​ ដើម្បី​ផ្ដល់​នៅ​ដំណោះស្រាយ​ធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិត​របស់​អតិ​ថិជន​របស់​ABA​ នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​

ចាប់​តាំងពី​ការ​ចាប់ផ្ដើម​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​មេ​នូ​ឡាយ​ហ៍ ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ កាល​ពី​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១២​មក​ កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ​ជា​ការ​ចាប់​ដៃគូ​ជាមួយ​ធនាគារ​ទី​៣​ហើយ​ ដើម្បី​លក់​ផលិតផល​ធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិត​តាម​ធនាគារ​៕

ក្រុមហ៊ុន​មេ​នូ​ឡាយ​ហ្វ៍​ និង​ធនាគារ​ABA​ សហការ​គ្នា​លើ​ការ​ចែកចាយ​ផលិតផល​ធានារ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត