គង់ សូ​នី​តា ទទូច​សុំ​ចិត្ត​មហាជន​កុំ​ឲ្យ​វាយតម្លៃ​មនុស្ស​ត្រឹមតែ​សំបក​ក្រៅ​

គង់ សូ​នី​តា ទទូច​សុំ​ចិត្ត​មហាជន​កុំ​ឲ្យ​វាយតម្លៃ​មនុស្ស​ត្រឹមតែ​សំបក​ក្រៅ​ភ្នំពេញ ៖ អ្នក​មេម៉ាយ​រូប​ស្រស់​សម្រស់​ផូរផង់ គង់ សូ​នី​តា បាន​ចេញ​មុខ​ទទូច​ស្នើ​ឲ្យ​មហាជន​យល់​ចិត្ត​អ្នក​សិល្បៈ​កុំ​រិះគន់​វាយតម្លៃ​មនុស្ស​តែ​សំបក​ក្រៅ​តាមរយៈ​ការ​ស្លៀកពាក់​តុបតែង​ខ្លួន​បែក​សិច​ស៊ី​បញ្ចេញ​សាច់​ខ្ចី​ខើច​លើ​ខើច​ក្រោម ​ខណៈ​កន្លងមក​មានការ​រិះគន់​មួយ​ចំនួន​ពី​សំណាក់​ទស្សនិកជន​លើក​ការ​ស្លៀកពាក់​ខ្លី​សិច​ស៊ី​របស់​តារា​ស្រីៗ​របស់​ខ្មែរ។

,​,​,​,​..​

គង់ សូ​នី​តា ទទូច​សុំ​ចិត្ត​មហាជន​កុំ​ឲ្យ​វាយតម្លៃ​មនុស្ស​ត្រឹមតែ​សំបក​ក្រៅ​

គង់ សូ​នី​តា ទទូច​សុំ​ចិត្ត​មហាជន​កុំ​ឲ្យ​វាយតម្លៃ​មនុស្ស​ត្រឹមតែ​សំបក​ក្រៅ​

គង់ សូ​នី​តា ទទូច​សុំ​ចិត្ត​មហាជន​កុំ​ឲ្យ​វាយតម្លៃ​មនុស្ស​ត្រឹមតែ​សំបក​ក្រៅ​

គង់ សូ​នី​តា ទទូច​សុំ​ចិត្ត​មហាជន​កុំ​ឲ្យ​វាយតម្លៃ​មនុស្ស​ត្រឹមតែ​សំបក​ក្រៅ​

គង់ សូ​នី​តា ទទូច​សុំ​ចិត្ត​មហាជន​កុំ​ឲ្យ​វាយតម្លៃ​មនុស្ស​ត្រឹមតែ​សំបក​ក្រៅ​

គង់ សូ​នី​តា ទទូច​សុំ​ចិត្ត​មហាជន​កុំ​ឲ្យ​វាយតម្លៃ​មនុស្ស​ត្រឹមតែ​សំបក​ក្រៅ​