ក្រសួង​អបរំ​ប្រកាស​ឲ្យ​សិស្ស​ប្រឡង​ជាប់​អាហារ​រូបករណ៍​ទៅ​ចិន ​៤៥​នាក់ ​ប្រញាប់​ទៅយក​អាហារ​រូបករណ៍​

ក្រសួង​អបរំ​ប្រកាស​ឲ្យ​សិស្ស​ប្រឡង​ជាប់​អាហារ​រូបករណ៍​ទៅ​ចិន ​៤៥​នាក់ ​ប្រញាប់​ទៅយក​អាហារ​រូបករណ៍​ ក្រសួង​អបរំ​ប្រកាស​ឲ្យ​សិស្ស​ប្រឡង​ជាប់​អាហារ​រូបករណ៍​ទៅ​ចិន ​៤៥​នាក់ ​ប្រញាប់​ទៅយក​អាហារ​រូបករណ៍​ ក្រសួង​អបរំ​ប្រកាស​ឲ្យ​សិស្ស​ប្រឡង​ជាប់​អាហារ​រូបករណ៍​ទៅ​ចិន ​៤៥​នាក់ ​ប្រញាប់​ទៅយក​អាហារ​រូបករណ៍​ ក្រសួង​អបរំ​ប្រកាស​ឲ្យ​សិស្ស​ប្រឡង​ជាប់​អាហារ​រូបករណ៍​ទៅ​ចិន ​៤៥​នាក់ ​ប្រញាប់​ទៅយក​អាហារ​រូបករណ៍​ សកម្មភាព​ជិះ​កង់​ដើម្បីលើកស្ទួយ​ផលិតផល​ខ្មែរ និង​ជួយ​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធ​បុ​ប្ឆា​អ្នក​ឆ្លង​អេដស៍ ៣នាក់ សង្ស័យថា ខ្លួន​អាច​ឆ្លង​ដោយសារ​ចាក់​ថ្នាំ​នៅ​ពេទ្យ​ឯកជន​១ ក្បែរ​ភូមិ​ប្តី​ប្រពន្ធ​មួយគូ​វ័យ​ជាង ៥០ ឆ្នាំ ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​ទាំង​មិន​អស់ចិត្ត​