យុវជន​ហុង​កុង​ម្នាក់​អាយុ​១៩​ឆ្នាំ​បង្កើត​គណបក្ស​ថ្មី​ដើម្បី​លទ្ធិប្រជា​ធិបតេយ្យ​ពេញលេញ

យុវជន​ហុង​កុង​ម្នាក់​ពី​ចលនា​តាម​ទារ​លទ្ធិ​ប្រជា​ធិបេយ្យ​នៅ​ក្រុង​កុង​​ហុង​បាន​ប្រកាស​ថា​លោក​នឹង​ដឹក​នាំ​គណបក្ស​នយោបាយ​ថ្មី​មួយ​ដើម្បី​ចូល​រួម​​ប្រកួត​ប្រជែង​នៅ​ក្នុង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​ខែ​កញ្ញា​ខាង​មុខ។