ប្រទេស​ទាំង ១០ ដែលមាន​ថាមពល​ទ័ព​ខ្លាំងជាងគេ​

6 Videos


​​គេ​បាន​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ទៅលើ​ប្រទេស​ចំនួន ៦៨ ដើម្បី​អាច​ចាត់តាំង​ចំណាត់ថ្នាក់​ទាំង ១០ នេះ ដោយ​ពួកគេ​បាន​ផ្តោត​សំខាន់​លើ​កម្លាំង​សភា​វុ​ធ កម្លាំង​ទ័ព កញ្ចប់​ថវិកា​ការពារ និង ផ្សេងៗ​ទៀត ទើប​អាចធ្វើ​បញ្ជី​នេះ​បាន ។ ចង់ដឹង​ច្បាស់​ថា ប្រទេស​ណាខ្លះ សូម​អាន​អត្ថបទ​ខាងក្រោម ៖

១០/ ប្រទេស​ប្រេ​ស៊ី​ល​

M88


​ស​ន្ទ​ស្សន៍​ថាមពល ៖ ០,៦៩១២
​កញ្ចប់​ថវិកា​ការពារជាតិ ៖ ៣១,៥៧៦,០០០,០០០ ដុល្លារ​
​ទាហាន​សកម្ម ៖ ៣៧១,១៩៩
​កម្លាំង​ពលកម្ម ៖ ១០៤,៧០០,០០០
​ចំនួន​យន្តហោះ ៖ ៨២២
​ចំនួន​នាវា ៖១០៦

ប្រទេស​ទាំង ១០ ដែលមាន​ថាមពល​ទ័ព​ខ្លាំងជាងគេ​

៩/ ប្រទេស​អ៊ីតាលី​
​ស​ន្ទ​ស្សន៍​ថាមពល ៖ ០,៦៨៣៨
​កញ្ចប់​ថវិកា​ការពារជាតិ ៖ ៣១,៩៤៦,០០០,០០០ ដុល្លារ​
​ទាហាន​សកម្ម ៖ ២៩៣,២០២
​កម្លាំង​ពលកម្ម ៖ ២៥,០៨០,០០០
​ចំនួន​យន្តហោះ ៖ ៧៧០
​ចំនួន​នាវា ៖១៧៩

ប្រទេស​ទាំង ១០ ដែលមាន​ថាមពល​ទ័ព​ខ្លាំងជាងគេ​

៨/ ប្រទេស​កូរ៉េខាងត្បូង​
​ស​ន្ទ​ស្សន៍​ថាមពល ៖ ០,៦៥៤៧
​កញ្ចប់​ថវិកា​ការពារជាតិ ៖ ២៨,២៨០,០០០,០០០ ដុល្លារ​
​ទាហាន​សកម្ម ៖ ៦៥៣,០០០
​កម្លាំង​ពលកម្ម ៖ ២៥,១០០,០០០
​ចំនួន​យន្តហោះ ៖ ៨៧១
​ចំនួន​នាវា ៖១៩០

ប្រទេស​ទាំង ១០ ដែលមាន​ថាមពល​ទ័ព​ខ្លាំងជាងគេ​

៧/ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​
​ស​ន្ទ​ស្សន៍​ថាមពល ៖ ០,៦៤៩១
​កញ្ចប់​ថវិកា​ការពារជាតិ ៖ ៤៣,៤៧៨,០០០,០០០ ដុល្លារ​
​ទាហាន​សកម្ម ៖ ១៤៨,៩៩៦
​កម្លាំង​ពលកម្ម ៖ ៤៣,៦២០,០០០
​ចំនួន​យន្តហោះ ៖ ៩២៥
​ចំនួន​នាវា ៖៦៧

ប្រទេស​ទាំង ១០ ដែលមាន​ថាមពល​ទ័ព​ខ្លាំងជាងគេ​

៦/ ប្រទេស​បារាំង​
​ស​ន្ទ​ស្សន៍​ថាមពល ៖ ០,៦១៦៣
​កញ្ចប់​ថវិកា​ការពារជាតិ ៖ ៥៨,២៤៤,០០០,០០០ ដុល្លារ​
​ទាហាន​សកម្ម ៖ ៣៦២,៤៨៥
​កម្លាំង​ពលកម្ម ៖ ២៩,៦១០,០០០
​ចំនួន​យន្តហោះ ៖ ៥៤៤
​ចំនួន​នាវា ៖១៨០

ប្រទេស​ទាំង ១០ ដែលមាន​ថាមពល​ទ័ព​ខ្លាំងជាងគេ​

៥/ ចក្រភព​អង់គ្លេស​
​ស​ន្ទ​ស្សន៍​ថាមពល ៖ ០,៥១៨៥
​កញ្ចប់​ថវិកា​ការពារជាតិ ៖ ៥៧,៨៧៥,១៧០,០០០ ដុល្លារ​
​ទាហាន​សកម្ម ៖ ២២៤,៥០០
​កម្លាំង​ពលកម្ម ៖ ៣១,៧២០,០០០
​ចំនួន​យន្តហោះ ៖ ១,៤១២
​ចំនួន​នាវា ៖៧៧

ប្រទេស​ទាំង ១០ ដែលមាន​ថាមពល​ទ័ព​ខ្លាំងជាងគេ​

៤/ ប្រទេស​ឥណ្ឌា​
​ស​ន្ទ​ស្សន៍​ថាមពល ៖ ០,៤៣៤៦
​កញ្ចប់​ថវិកា​ការពារជាតិ ៖ ៤៤,២៨២,០០០,០០០ ដុល្លារ​
​ទាហាន​សកម្ម ៖ ១,៣២៥,០០០
​កម្លាំង​ពលកម្ម ៖ ៤៨៧,៦០០,០០០
​ចំនួន​យន្តហោះ ៖ ១,៩៦២
​ចំនួន​នាវា ៖១៧០

ប្រទេស​ទាំង ១០ ដែលមាន​ថាមពល​ទ័ព​ខ្លាំងជាងគេ​

៣/ ប្រទេស​ចិន​
​ស​ន្ទ​ស្សន៍​ថាមពល ៖ ០,៣៣៥១
​កញ្ចប់​ថវិកា​ការពារជាតិ ៖ ១២៩,២៧២,០០០,០០០ ដុល្លារ​
​ទាហាន​សកម្ម ៖ ២,២៨៥,០០០
​កម្លាំង​ពលកម្ម ៖ ៧៩៥,៥០០,០០០
​ចំនួន​យន្តហោះ ៖ ៥,០៤៨
​ចំនួន​នាវា ៖៩៧២

ប្រទេស​ទាំង ១០ ដែលមាន​ថាមពល​ទ័ព​ខ្លាំងជាងគេ​

២/ ប្រទេស​រូ​ស្ស៊ី​
​ស​ន្ទ​ស្សន៍​ថាមពល ៖ ០,២៦១៨
​កញ្ចប់​ថវិកា​ការពារជាតិ ៖ ៦៤,០០០,០០០,០០០ ដុល្លារ​
​ទាហាន​សកម្ម ៖ ១,២០០,០០០
​កម្លាំង​ពលកម្ម ៖ ៧៥,៣៣០,០០០
​ចំនួន​យន្តហោះ ៖ ៤,៤៩៨
​ចំនួន​នាវា ៖២២៤

ប្រទេស​ទាំង ១០ ដែលមាន​ថាមពល​ទ័ព​ខ្លាំងជាងគេ​

១/ សហរដ្ឋអាមេរិក​
ស​ន្ទ​ស្សន៍​ថាមពល ៖ ០,២៤៧៥
​កញ្ចប់​ថវិកា​ការពារជាតិ ៖ ៦៨៩,៥៩១,០០០,០០០ ដុល្លារ​
​ទាហាន​សកម្ម ៖ ១,៤៧៧,៨៩៦
​កម្លាំង​ពលកម្ម ៖ ១៥៣,៦០០,០០០
​ចំនួន​យន្តហោះ ៖ ១៥,២៩៣
​ចំនួន​នាវា ៖២៩០
​​យ៉ាងណាក្តី​បរិមាណ​នុយ​ក្លេរ​អ៊ែរ​មិន​ត្រូវបាន​រាប់បញ្ចូល​ក្នុង​បញ្ជី​នេះ​ទេ ៕

ប្រទេស​ទាំង ១០ ដែលមាន​ថាមពល​ទ័ព​ខ្លាំងជាងគេ​

​ថា​វរិ​ទ្ធ (​ប្រភព ៖ វ៉ុ​ន​ដឺ​រលី​ស​)