ព្រីម លីហ្សា ចូល​កម្មវិធី​ម្តង​ចំណាយ ៤០០០​ពាន់​ដុល្លារ

dnt-news : ​កញ្ញា ព្រីម លីហ្សា ពេល​ចូលរួម​កម្មវិធី​ម្តងៗ ត្រូវ​ចំណាយលុយ​ជាច្រើន​ដើម្បី​ការ​លម្អ​រាងកាយ ជាង​តារា​ដទៃទៀត​។ យ៉ាងហោចណាស់ ៤០០០ ដុល្លារ​អាមេរិក សម្រាប់​សម្លៀកបំពាក់ និង​ការតុបតែង​លម្អ​កាយ​ក្នុង​កម្មវិធី​មួយ​។