​ក្រុមហ៊ុន​សេល​កាត​ធ្វើការ​ប្រគល់​រង្វាន់ ជូនដល់អតិថិជនដែលបានឈ្នះ

dnt-news : ទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S6 Edge Plus ដល់​អតិថិជន​ដែល​បានឈ្នះ​រង្វាន់​ក្នុង​សប្តាហ៍​ទី 1 នៃ​កម្មវិធី​ភ្ជាប់​គម្រោង​ឈ្នះ​រង្វាន់ ពី​គម្រោង​អស្ចារ្យ $1= $30​។ វិធី​ងាយៗ​ដើម្បី​មានឱកាស​ឈ្នះ​រង្វាន់​ដូច​អតិថិជន​សែ​ល​កាត​ខាងក្រោម ៖