លី លីហ្សា ឲ្យ​តែ​បាន​ឈុត​សិច​ស៊ី តំលៃ​ប៉ុន្មាន​ក៏បាន​

dnt-news : តារា​សិល្បៈ​ទើប​ប្រឡូក​ក្នុង​ពិភព​សិល្បៈ​មួយរយៈ​ខ្លី ប៉ុន្តែ​នាង​ហាក់​ទទួលបាន​ការចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់​មហាជន​។​ក្នុង​ពិភព​សិល្បៈ​នាង​បង្ហាញ​ចិត្ត​ខុសគេ​ដោយ​ចង់​ឆក់​តែ​តំណែង​តួ​កាច​ឆ្នាសឆ្នើម ព្រមទាំង​ពេញចិត្ត​បំផុត​ប្រសិនបើ​អ្នកដឹកនាំ​រឿង​តម្រូវអោយ​នាង​សម្ដែង​ក្នុង​ឈុត​ឆាក​សិច​