សៀវភៅ ៥ ក្បាល​ ​អាច​ជួយ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិសដៅ​ជីវិត​ឲ្យ​ល្អ​ប្រសើរ ដែល​អ្នក​គួរ​តែ​អាន

១) សៀវភៅ Rich Dad, Poor Dad ៖ និពន្ធ​ដោយ​លោក Robert T, Kiyosaki គឺ​ជា​សៀវភៅ​ដែល​រៀបរាប់​ពី​ទិដ្ឋភាព​ជីវិត​ ការងារ លុយ ទ្រព្យសម្បត្តិ និង គំនិត​ប្រាជ្ញា។ សៀវភៅ​នេះ​ក៏​រៀប​រាប់​ដែរ​ពី​មនុស្ស​អ្នក​ក្រ​ធ្វើ​ការ​ដើម្បី​លុយ ខណៈ​ពេល​មនុស្ស​អ្នក​មាន​ប្រើ​លុយ​ធ្វើ​ការ​ឲ្យ​ខ្លួន។ សៀវភៅ Rich Dad, Poor Dad ក៏​ពន្យល់​អ្នក​ឲ្យ​ឈប់​និយាយ ខ្ញុំ​មិន​អាច​ធ្វើ​វា ទៅ​ជា តើ​វា​អាច​ធ្វើ​បាន​ដោយ​របៀប​ណា? គឺ​ជា​ការ​បណ្តុះ​គំនិត​ឲ្យ​អ្នក​ចេះ​គិត​ពិចារណា​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។

 

សៀវភៅ ៥ ក្បាល​ ​អាច​ជួយ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិសដៅ​ជីវិត​ឲ្យ​ល្អ​ប្រសើរ ដែល​អ្នក​គួរ​តែ​អាន

 

២) សៀវភៅ The Total Money Makeover ៖ និពន្ធ​ដោយ​លោក Dave Ramsey នឹង​ណែ​នាំ​អ្នក​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ប្រកប​ដោយ​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ នឹង​ពី​របៀប​នៃ​ការ​សន្សំ​ផង​ដែរ​។

 

សៀវភៅ ៥ ក្បាល​ ​អាច​ជួយ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិសដៅ​ជីវិត​ឲ្យ​ល្អ​ប្រសើរ ដែល​អ្នក​គួរ​តែ​អាន

 

៣) សៀវភៅ The 4-Hour Workweek ៖ និពន្ធ​ដោយ Tim Ferriss លោក​រៀបរាប់​ពី​ជីវិត​អាជីវកម្ម​ ជីវិត​ផ្ទាល់​ខ្លួន ដែល​ជះ​ឥទ្ធិពល​ដល់​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក ពេល​វេលា​ទំនេរ​របស់​អ្នក រួម​ទាំង​គោល​បំណង​របស់​អ្នក​។ សៀវភៅ The 4-Hour Workweek អាច​បង្រៀន​អ្នក​ ជីវិត​អ្នក​គឺ​ជា​របស់​ខ្លួន​អ្នក​ ដែល​អាច​ធ្វើ​អ្វីៗ​បាន​គ្រប់​យ៉ាង​ ដូច​មនុស្ស​ដទៃ​ និយាយ​ជា​រួម សៀវភៅ​នេះ​ជួយ​ណែ​នាំ​អ្នក​ រក​ឲ្យ​ឃើញ​នូវ​ផ្នែក​មួយ​ក្នុង​ជីវិត​ដែល​ជា​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​ខ្លួន​។

 

សៀវភៅ ៥ ក្បាល​ ​អាច​ជួយ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិសដៅ​ជីវិត​ឲ្យ​ល្អ​ប្រសើរ ដែល​អ្នក​គួរ​តែ​អាន

 

៤) សៀវភៅ​ The Lean Startup ៖ និពន្ធ​ដោយ​ Eric Ries សៀវភៅ​នេះ​ជួយ​ណែ​នាំ​អ្នក​ ពី​របៀប​នៃ​ការ​បង្កើត​អាជីវកម្ម​ថ្មីថ្មោង​ដំបូង​មួយ​។

 

សៀវភៅ ៥ ក្បាល​ ​អាច​ជួយ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិសដៅ​ជីវិត​ឲ្យ​ល្អ​ប្រសើរ ដែល​អ្នក​គួរ​តែ​អាន

 

៥) សៀវភៅ The One Thing ៖ និពន្ធ​ដោយ​លោក Gary Keller និង Jay Papasan ជួយ​អ្នក​ពី​របៀប​នៃ​ការ​រក្សា​ការងារ​ដែល​សំខាន់​ៗ​ ក្នុង​ជីវិត​របស់​ខ្លួន។

 

សៀវភៅ ៥ ក្បាល​ ​អាច​ជួយ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិសដៅ​ជីវិត​ឲ្យ​ល្អ​ប្រសើរ ដែល​អ្នក​គួរ​តែ​អាន

 

Author: ​ប្រែ​សម្រួល​៖ ជី លី​ស៊ុន Source: entrepreneur.com