ហ្វ្រាំងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ នឹងចេញជាផ្លូវការ នៅឆ្នាំ២០២០

បច្ចេកវិទ្យា៖ ហ្វ្រាំងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ នឹងក្លាយជាលក្ខណៈស្តង់ដារ ធ្វើជាកត្តាលីករដ៏សំខាន់ សម្រាប់រថយន្តថ្មី នៅឆ្នាំ២០២២ ។
មួយផ្នែកនៃរោងចក្រផលិតរថយន្ត បានយល់ព្រម ពាំនាំយកបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនេះ បំពាក់ទៅលើ យានយន្តថ្មី  យ៉ាងហោចណាស់ ២ឆ្នាំទៀត ។
ខាងគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពផ្លូវហាយវ៉េលក្ខណៈអន្តរជាតិ (IIHS) បាននិយាយថា រថយន្តជាច្រើន នឹងបំពាក់ដោយហ្វ្រាំង សង្គ្រោះបន្ទាន់  នៅពេលដែលមាន បញ្ហាប៉ះទង្គិច នៅពេលខាងមុខ ។
ការសិក្សា IIHS បានឲ្យដឹងថា ការបំពាក់ដោយហ្វ្រាំងសង្គ្រោះបន្ទាន់ នេះកាតបន្ថយការប៉ះទង្គិច រហូតដល់ទៅ ៤០ភាគរយ  ប៉ុន្តែសម្រាប់រថយន្តថ្មីៗ ដែលប្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បានតែ១០ភាគរយ តែប៉ុណ្ណោះ ៕

ហ្វ្រាំងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ នឹងចេញជាផ្លូវការ នៅឆ្នាំ២០២០