ផាន់ សុផល ពី​កូនកាំបិត ក្លាយជា​ចុងភៅ​អាជីពដ៏​ចំណាន​

​dnt-news : ចុងភៅ​គឺជា​អាជីព​មួយ​ដែល​ពុំ​សូវ​មាន​ការចាប់​ឬា​រ​ម្មណ៍​ពី​សំណាក់​យុវជន ដើម្បី​ចាប់យក​ជំនាញ​នោះទេ ដោយ​ពួកគេ​សម្រុក​រៀន​ខាង​ផ្នែក​ជំនាញ​ផ្សេងៗ ដែល​ភាគច្រើន​សិក្សារ​ទៅលើ​ទ្រឹស្តី​នៅតាម​សាកលវិទ្យាល័យ ជាជាង​អាជីព​ជំនាញ​ផ្សេងៗ​។ ប៉ុន្តែ​យ៉ាងណា​នោះ ជំនាញ​ចុងភៅ​ពិទ​ជាមាន​តម្លៃនៅលើទីផ្សា​រ​អាច​ន