សកម្មភាណហាត់ប្រាណ ២ របៀបដ៏គ្មានប្រសិទ្ធភាព ដែលអ្នកមិនគួរអនុវត្តន៍

នៅពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្ត ហាត់ប្រាណ អ្នកតែងតែចង់បាន លទ្ធផលល្អ ព្រមទាំងមានប្រសឹទ្ធភាព។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើ លំហាត់ ប្រាណមិនបានត្រឹមត្រូវ នោះអ្នកមិនអាចទទួលបាន លទ្ធផលល្អនោះទេ មិនត្រឹមតែ ប៉ុណ្ណោះវា អាចធ្វើឲ្យខាតបង់ ពេលវេលាផងដែរ។

១. សកម្មភាពពត់ក្បាលពោះ

ការហ្វឹកហាត់បែបនេះ ពិតជាពិបាកនៅក្នុង ការអនុវត្តន៍ខ្លាំងណាស ដោយអ្នកប្រើប្រាស់កំលាំង ជាច្រើន។ ជាមួយគ្នានេះដែរ សកម្មភាពត់ ក្បាលពោះនេះ អាចមានប្រសឹទ្ធភាព សម្រាប់តែសាច់ដុំ ក្បាលពោះតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យ អ្នកមានបញ្ហាចង្កេះ នៅថ្ងៃក្រោយ។

២. សកម្មភាពដូចជា Supermans

ការគេងផ្កាប់មុខ ហើយលើកដៃ លើកជើងឡើងដូចជា Superman អាចជាសកម្មភាពហាត់ប្រាណមួយ តែវាមិនអាចផ្តល់ អត្ថប្រយោជន៍ ល្អដល់ រាងកាយនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ វានឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នក អស់កម្លាំង ព្រមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកមាន បញ្ហាចង្កេះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។

សកម្មភាណហាត់ប្រាណ ២ របៀបដ៏គ្មានប្រសិទ្ធភាព ដែលអ្នកមិនគួរអនុវត្តន៍