សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ពាក្យប្តឹង​ចោទ​ប្រកាន់ លោក​នាយប៉ុស្តិ៍​នគរបាល​រដ្ឋបាលទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ

:
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ពាក្យប្តឹង​ចោទ​ប្រកាន់ លោក​នាយប៉ុស្តិ៍​នគរបាល​រដ្ឋបាលទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ៕

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ពាក្យប្តឹង​ចោទ​ប្រកាន់ លោក​នាយប៉ុស្តិ៍​នគរបាល​រដ្ឋបាលទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ